За  милиони  години  флората  и  фауната  на  земята  са  претърпели  развитие,  а  нейните океани,  морета,  планински  вериги,  пустини  и  дори  големите  ѝ  реки  са  създали физически препятствия пред движението на видовете и по този начин са допринесли значително  за  голямото  биологично  разнообразие  на  земята  и  за  развитието  на животински и растителни общности, които се смятат за типични за определени райони или места. Под влиянието на човека обаче физическите препятствия, които са довели до развитието на характерни за определен район флора и фауна, са били заобиколени, така че някои видове сега се заселват — било случайно или преднамерено — на места, намиращи се на стотици или хиляди километри разстояние от естествената им среда. В много  от  случаите  тези  видове  с  неместен  произход  не  се  приспособяват  добре  към новата среда и бързо измират. Други обаче оцеляват, размножават се и се установяват. В  някои  случаи  новодошлите  видове  се  адаптират  толкова  успешно,  че  вече  не
представляват  биологична  рядкост,  а  реална  заплаха,  защото  причиняват  сериозна вреда  не  само  на  екосистемите,  но  и  на  културите  и  добитъка,  разрушават  местната екология,  въздействат  на  човешкото  здраве  и  на  икономиката.  Неместните  видове  с такова отрицателно въздействие са известни като инвазивни видове (ИВ).

За повече информация виж прикачения файл. Invasive_Species