За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост,  Европа  има  нужда  от  повече  предприемачи.  Като  следваща  стъпка  след прегледа на „Small Business Act‖ от април  2011 г. и приетото през октомври миналата година  съобщение  на  Комисията  в  областта  на  индустриалната  политика,  в предложения план за действие се представят нов подход и поредица от действия, които да  бъдат  предприети  на  равнището  на  ЕС  и  в  държавите  членки  за  подкрепа  на предприемачеството в Европа. В плана са застъпени три основни области: развитие на образованието  и  обучението  по  предприемачество,създаване  на  подходяща  среда  за развитие на бизнеса, както и популяризиране на успешни примери и по-целенасочена работа с определени групи от населението.

 

За повече информация виж прикачения файл: Action_Plan_for_Entrepreneurship_2020