Проучването „Качество на живота в европейските градове“ хвърля светлина върху удовлетвореността на хората от техния град

Днес Европейската комисия обяви резултатите от петото проучване на Флаш Евробарометър относно „Възприемането на качеството на живот в европейските градове“. Проучването беше проведено в общо 79 европейски града от всички държави — членки на ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция. Интервюирани бяха над 40 000 души по редица въпроси, свързани с градската среда.

В проучването се обръща специално внимание на качеството на живот, като се показва степента на удовлетвореност на хората от различните аспекти на градския живот, като например възможностите за заетост, присъствието на чужденци, обществения транспорт и замърсяването на техните градове. От основните заключения на проучването става ясно, че като цяло европейците са много удовлетворени от градовете, в които живеят: във всички градове, с изключение на 6, най-малко 80 % от участниците в проучването заявяват, че са доволни от живота си в своя град. Някои резултати показват положителна тенденция в сравнение с предходни години: например в Будапеща и Краков се наблюдава увеличение с 20 % на хората, които имат положително мнение за обществения транспорт в своя град в сравнение с 2012 г. Освен това в проучването се разкрива на кои области трябва да се обърне специално внимание —голяма част от хората считат, че здравеопазването, безработицата и образованието са трите най-важни въпроса за техния град.

Политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. ще направи значителни инвестиции в градските зони като 15 млрд. евро ще се управляват директно от градските органи за постигане на устойчиво градско развитие. Проучването има за цел да се позволи на градовете да се сравняват помежду си по 30 критерия, свързани със социални, икономически, културни и екологични въпроси. То следва да вдъхнови заинтересованите лица и лицата, вземащи решения, да прилагат холистичен подход по отношение на устойчивото градско развитие.

Показатели за европейски градове

Евростат разполага с три информационни набора, които предлагат подбор от ключови показатели за европейски градове.

Първият набор показва всички градове с градски център с най-малко 50 000 жители. Този набор също така предоставя данни за града и неговата прилежаща зона, която се нарича функционална градска зона. Той съдържа показатели за население, трудова заетост, образование, транспорт и околна среда.

Вторият информационен набор използва регионалните данни NUTS-3 за изготвяне на показатели за отделни областни региони. Всеки областен регион представлява функционален градски регион с най-малко 250 000 жители. Този набор осигурява данни за демография, БВП, трудова заетост, патенти и др.

Третият набор предлага показатели по държави за всички градове взети заедно. Освен това той предлага данни за „малки градове и предградия“ и „селски райони“. През последните години този набор се разрасна значително и сега разполага с над 100 показателя в базата данни, включващи показатели за трудова заетост, образование, бедност и използване на информационни и комуникационни технологии от домакинствата.

Доклад за състоянието на европейските градове

Докладът се основава на уникален набор от статистически данни за градовете. Той предлага задълбочен анализ на събраните демографски, икономически и социални статистически данни. Използвани са и други налични данни, например за степента на образование, гражданската активност и околната среда. Докладът предлага също така типология на европейските градове, която позволява градовете, участващи в одита, да открият други градове, с които да се сравняват.

Прочетете проучването за 2015 в прикачения файл

За повече информация :

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/29-01-2016-quality-of-life-in-european-cities-survey-sheds-light-on-people-s-satisfaction-of-their-city

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/how/priorities