GREEN CITY – ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Успешен обмен на Зелени Градски инициативи

 

На 1, 2 и 3 октомври 2015 година в Барселона, Испания се проведе годишната среща на European Landscape Contractors Association (ELCA) и европейската инициатива “Green city”. Представителите на инициативата от шест Европейски страни представиха своята работа : Франция, Италия, Холандия, Унгария. Испания и Германия. Освен това представителите на асоциациите от Швейцария, Австрия и България докладваха за дейности по отношение на зелената градска инфраструктура и развитие.

Всички презентации и дискусии показаха, че общините в Европа са изправена пред подобни проблеми, а именно, че има потребност от нови концепции за развитие на зелената инфраструктура и зеленото развитие във всички градове. Има големи очаквания в тази насока от обществеността. Тази инициатива е разработена и като мярка за справяне с влошената екологична обстановка в градовете, като в същото време изпълнението ще доведе до положителни ефекти върху здравето и качеството на живот на населението. Освен това, инициативата има отношение към управлението на водите, биологичното разнообразие, и особено с последиците върху зелени площи и икономическото състояние на градовете.

Председателят на European Landscape Contractors Association (ELCA), Емануел Моне, заедно с европейската „Green City” инициатива подчертаха необходимостта Европейската комисия да формулира не само общи цели за Европейската програма за градско развитие по отношение на зелената инфраструктура, но също така и необходимостта от гарантиране на специфични средства за подпомагане на научните изследвания.

Борда на European Landscape Contractors Association (ELCA) реши да организира поредна работна среща в Брюксел през 2016 г., с което приканва още веднъж отново не само учени от цяла Европа, но също така и представители на Зелените Градски Инициативи, членове на Европейския парламент и журналисти, като счита че общата задача се състои главно от укрепване на общините, които се нуждаят от достатъчно финансиране за изпълнение на проекти свързани с изграждане на устойчиви зелени инициативи, както и на увеличаване на научните изследвания по отношение на зелената среда. Това е единственият начин за адекватно опазване на зелените площи.

European Landscape Contractors Association (ELCA) представлява интересите на над 90 000 предприятия на европейско равнище. Наред с другото, European Landscape Contractors Association (ELCA) насърчава обмена на информация и опита, и поддържа интензивно професионално обучение на младите хора в рамките на промишлеността. Двадесет и три национални асоциации свързани с озеленяването в момента са членове на European Landscape Contractors Association (ELCA), като освен това има асоциирани членове – Япония, Канада, САЩ, Европейската асоциация на арбористите.