ДА ПРИВЛЕЧЕМ ПРИРОДАТА В ГРАДСКАТА СРЕДА

2020 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ПО-ЗЕЛЕНИТЕ ГРАДОВЕ

Привличането на природата в градовете и екологизирането им, е една от най-големите неизползвани възможности за повишаване на качеството на живот на европейските граждани. Днес около 72% от европейското население живее в градовете и предградията, а делът на градското население продължава да расте. Тъй като градовете се сблъскват с редица предизвикателства, вариращи от въздействието им върху здравето на жителите до екологичните проблеми, зелената инфраструктура има огромен потенциал да предложи решения на много от тези проблеми.

European Landscape Contractors Association (E.L.C.A.) предлага да назовем 2020 година за ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ПО-ЗЕЛЕНИТЕ ГРАДОВЕ, да представим „зеленото“ като средство за решаване на проблемите и да направим по-добре разбирането на стойността на зелената инфраструктура. Все по-важно е да погледнем напред и да разработим визия за утрешните градове, където зелената инфраструктура играе и ще играе решаваща роля.

ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ПО-ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ 2020 СА:

  1. Да се повиши информираността за ползите от зелените площи в изградената среда
  2. Да се увеличи количеството и качеството на научните изследвания и разработването на нови иновации
  3. Да насърчава гражданите да действат и да подобряват собствените си градове и квартали
  4. Да се създаде култура на оценяване на зелените пространства
  5. Да се увеличи размерът на зелените инфраструктурни проекти
  6. Да се създаде пътна карта за екологизиране на европейските градове до 2030 г.
  7. Да се изграждат устойчиви зелени инфраструктури

Понастоящем зелените пространства в градската среда са подценени и техните широкообхватни ползи остават слабо разбрани. Зелената инфраструктура предоставя услуги на екосистемите, които са от решаващо значение за нашето благосъстояние. Тези услуги включват осигуряването на условия за производство на храни и вода, регулиране на климата и предотвратяване на екстремни климатични явления, подкрепа за циклите на хранителните вещества и опрашването на културите и ползите за отдиха.

Повече паркове, по-зелени улици, повече растителност и по-хубави детски площадки, допринасят за привлекателността и комфорта на нашите квартали и градове. Те също така ще подобрят социалните контакти между жителите и ще създадат по-силно чувство за общност.

Европейска година на зелените градове 2020, ще приведе в съответствие и ще насърчи целите на инициативата „Зелена инфраструктура“, стартирана от Европейската комисия през 2013 г.

Съществуват различни европейски проекти в областта на зелената инфраструктура. Целта на инициативата е да се свържат всички съществуващи инициативи, да се споделят най-добрите практики и да се създаде инерция за цялостния дневен ред на местно, национално и европейско равнище. Инициативата ще постигне целите на политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за решения, основаващи се на природата и за рекултивационни градове. Инициативата  също така ще бъде в съответствие с целите на политиката на ЕС за градската околна среда. Особено внимание ще бъде отделено на целите да се живее добре, чист въздух и вода, да се избягва излагането на прекомерен шум и да се създава подходящо управление на отпадъците. Инициативата също така постига целта на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, като се  цели да се спре загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги в ЕС.

Инициативата за Европейска година на зелените градове 2020  е платформа на няколко европейски НПО, състоящи се от граждански организации, обхващащи въпроси свързани с децата, хора с увреждания и права на възрастните хора страдащи от алергия и астма, спортни организации, екологични групи и др.

Инициативата ще бъде координирана от European Landscape Contractors Association (E.L.C.A.). За да бъде инициативата успешна , от първостепенно значение е да се повиши осведомеността и знанията за зелената инфраструктура сред политиците и длъжностните лица, както в институциите на ЕС, така и в държавите-членки на ЕС,  да се положат усилия за постигане на целите на инициативата.

 „Асоциация на професионалните озеленители в България” подкрепя и ще се включи в инициативата, като ще се постарае да привлече не само местните власти, но и държавни институции, граждани и неправителствени организации, като ще им предложи да се подпишат рамкови споразумения.