Кодекс за професионална етика

– ЕТИЧЕН КОДЕКС –

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

Този кодекс се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, сдружения с нестопанска цел, държавни и общински предприятия извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи и ландшафтно озеленяване на територията на Република България, наричани по-нататък „озеленители“ и има за цел да повиши общественото доверие в професионализма
и морала им, както и да издигне престижа на професията.

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението, произтичащи от практикуването на професията.  Правилата на професионалната етика са задължителни за всички  извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи на територията на Република България.

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА