Нашите цели

Целите на „Асоциацията на Професионалните озеленители в България”:
 • Да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленените площи.
 • Да се използва качествена и сертифицирана растителност при изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • Да се постигне по-тясно разбирателство и дух на взаимно сътрудничество между членовете на  „Асоциация на професионалните  озеленители в България
 • Да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на  „Асоциация на професионалните  озеленители в България“
 • Да се защитават  доколкото е практически възможно, членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции
 • Да се предупреждават и защитават членовете на „Асоциация на професионалните  озеленители в България“ срещу нелоялни търговски практики
 • Да се  насърчава спазването на етични бизнес практики и спазване на Етичния кодекс   „Асоциацията на Професионалните озеленители в България“ има за цел да спомогне на гражданите и на различни организации, общински и държавни администрации, които желаят да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

 Със своята дейност ние очакваме следните резултати :

 • Да се насърчи ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • Да се засили и подобри икономическия сектор
 • Да се намали дейността в сивия сектор и използването на нерегламентирана работна сила в бранша
 • Да се защитят членовете на Асоциацията на професионалните озеленители в България срещу несправедливо и дискриминационно законодателство
 • Да се облекчат малките, средните и новосъздадените предприятия от бранша при достъпа им до обществените поръчки
 • Да се види ефекта от професионалното изграждане и поддържане на озеленените площи
 • Да се създаде възможност за ограничаване на корупционни практики

Какви са възможностите за професионалното развитие свързано с изграждането и поддържането на озеленените площи :

 • Подобряване на квалификацията и компетенциите на персонала във бранша
 • Непрекъснатото подобряване на бизнес – климата в страната
 • Ръст на търсенето на услугите от бранша
 • Европейските програми, свързани с подобряване и опазване на околната среда, които ще дадът тласък за развитие на бранша през следващите години
 • Модернизация на бранша чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии
 • Повишаване на качеството на предоставяните услуги
 • Силна институционална подкрепа (особено от Общините в България)
 • Осъзнаване нуждата от професионално изграждане и поддържане на озеленените площи