Органи за управление

Общо събрание върховен орган на Асоциацията, който се състои от делегати – физически лица, представители на редовните членове на Асоциацията

Управителен съвет оперативен орган за непосредствено управление на Асоциацията. Той се състои от 5 члена, в това число – Председател и Заместник-председател. Всички се избират от Общото събрание измежду представители на членове на Асоциацията за срок от четири години.

Контролен съвет – избира се от Общото събрание на Асоциацията за срок от четири години. Той се състои от трима члена, в това число – Председател. Членовете на КС се избират за такива в качеството им на представители на членове на Асоциацията.