Цели

на „Асоциацията на Професионалните озеленители в България” са:

 • Да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • Да се използва качествена и сертифицирана растителност при изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • To bring about a closer understanding and a spirit of mutual cooperation between and among its membersДа се постигне по-тясно разбирателство и дух на взаимно сътрудничество между членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“
 • To enhance and improve the industry by facilitating the cooperation, communication and education of its members Да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“To protect as far as practical members of the Association against unfair and discriminatory legislation, both State and National
 • Да се защитават доколкото е практически възможно, членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции
 • To warn and protect members of the Association against unfair business practicesДа се предупреждават и защитават членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ срещу нелоялни търговски практики
 • As an industry association, to promote ethical business practices by abiding by a code of ethicsДа се насърчава спазването на етични бизнес практики и спазване на Етичния кодекс

„Асоциацията на Професионалните озеленители в България“ има за цел да спомогне на гражданите и на различни организации, общински и държавни администрации, които желаят да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

Със своята дейност ние очакваме следните резултати:

 • Да се насърчиползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • Да се засили и подобри икономическия сектор
 • Да се намали дейността в сивия сектор и използването на нерегламентирана работна сила в бранша
 • Да се защитят членовете на Асоциацията на професионалните озеленители в България срещу несправедливо и дискриминационно законодателство
 • Да се облекчат малките, средните и новосъздадените предприятия от бранша при достъпа им до обществените поръчки
 • Да се види ефекта от професионалното изграждане и поддържане на озеленените площи
 • Да се създаде възможност за ограничаване на корупционни практики

Какви са възможностите за професионалното развитие свързано с изграждането и поддържането на озеленените площи:

 • Подобряване на квалификацията и компетенциите на персонала във бранша
 • непрекъснатото подобряване на бизнес - климата в страната
 • ръст на търсенето на услугите от бранша
 • европейските програми, свързани с подобряване и опазване на околната среда, които ще дадът тласък за развитие на бранша през следващите години
 • модернизация на бранша чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии
 • повишаване на качеството на предоставяните услуги
 • силна институционална подкрепа (особено от Общините в България)
 • осъзнаване нуждата от професионално изграждане и поддържане на озеленените площи
icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu