ВРЪЗКИ С УС И КС

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

www.parliament.bg/bg
infocenter@parliament.bg

ПРЕЗИДЕНТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

www.president.bg

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Министър-председател

www.government.bg
primeminister@government.bg

Външни работи

www.mfa.bg
info@mfa.bg

Регионално развитие

www.mrrb.government.bg
press@mrrb.government.bg

Труд и социална политика

www.mlsp.government.bg
mlsp@mlsp.government.bg

Вътрешни работи

www.mvr.bg

Финанси

www.minfin.bg
press-office@minfin.bg

Отбрана

www.mod.bg
presscntr@mod.bg

Правосъдие

www.justice.government.bg
pr@justice.government.bg

Образование и наука

www.mon.bg
press_mon@mon.bg

Здравеопазване

www.mh.government.bg
press@mh.government.bg

Култура

www.mc.government.bg
press@mc.government.bg

Околна среда и води

www.moew.government.bg
feedback@moew.government.bg

Земеделие и храни

www.mzh.government.bg
minister@mzh.government.bg

Транспорт, информационни технологии и съобщения

www.mtitc.government.bg

Икономика и енергетика

www.mi.government.bg

Младеж и спорт

mpes.government.bg
press@mpes.government.bg

Инвестиционно проектиране

www.government.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

www.ar2.government.bg/ras/

icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu