ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  • Общо събрание - ОС е върховният орган на Асоциациятата, който се състои от делегати - физически лица, представители на редовните членове на Асоциацията 
  • Управителен съвет - УС е оперативен орган за непосредствено управление на Асоциациятата. Той се състои от 5 члена, в това число - Председател и Заместник-председател. Всички се избират от Общото събрание измежду представители на членове на Асоциациятата за срок от четири години и не повече от два последователни мандата.  
  • Контролен съвет - КС на Асоциациятата се избира от Общото събрание на Асоциациятата за срок от три години и не повече от един мандат. Той се състои от трима члена, в това число - Председател. Членовете на КС се избират за такива в качеството им на представители на членове на Асоциацията.
icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu