Устав

Уставът е приет на Учредителното събрание на Асоциация на професионалните озеленители в България, проведено на 19 и 20 октомври  2013 г. и изменен през 2016 година.

За да постигне своите цели „Асоциацията на професионалните озеленители в България” ще изпълнява следните основни функции и дейност :

 • Ще създава, поддържа и води Професионален регистър на озеленителите, в който да подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица, които изпълняват дейности на територията на Република България посочени в Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД), код 81.30 - Оформяне и поддържане на озеленени площи
 • Ще представлява своите членове и защитава професионалните им интереси в страната и в чужбина
 • Ще участва в разработването на стратегии, анализи и програми, и съдейства за изпълнението им
 • Ще дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове
 • Ще събира информация за извършени нередности при изпълнението на дейности свързани със изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, както и за други констатирани нарушения извършени от лицата - участници в процеса, при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове и информира компетентните органи
 • Ще изпълнява функциите на организация на работодателите от бранша и изразител на интересите на работодателите в бранша и като такава участва в органите за сътрудничество на браншово ниво
 • Ще поддържа постоянни контакти и провежда консултации с компетентните централни и местни органи на управление и свързаните със дейността организации в интерес на своите членове и ги защитава от неправомерни действия
 • Ще подпомага дейността на членовете си като следи за тенденциите в бранша в страната и в чужбина и за внедряването на нови технологии и материали
 • Ще издава референции на своите членове за тяхната дейност
 • Ще събира и поддържа информационна база, полезна за дейността на членовете си, като издава информационни материали и специализирана литература
 • Ще участва в разработката и реализацията на регионални, национални и международни проекти, с активното участие на членове на Асоциациятата
 • Ще предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и институти по проблемите на бранша
 • Ще участва и съдейства на членовете си при участието им в национални и международни изложби, конференции, панаири, бизнесфоруми и др. в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
 • Ще работи за недопускането на монополизъм и нелоялна конкуренция сред своите членове и другите правни субекти в бранша
 • Ще поддържа връзки със сродни съюзи организации в страната и чужбина.
icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu